La formació i llarga experiència del nostre equip de professionals li ofereix les solucions més adequades per a cada cas concret en l’àmbit fiscal i comptable.

L’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració Tributària en representació dels nostres clients ens permet afrontar amb garanties qualsevol tipus de revisió o actuació que aquella pugui realitzar.

Entre d’altres, són actuacions i serveis propis de la nostra activitat les que es relacionen:

 

Gestió Administrativa i Fiscal

 • Constitució i dissolució de societats
 • Tramitacions davant el Registre Mercantil, AEAT, ajuntament i d’altres organismes oficials
 • Altes, baixes i modificacions censals d’activitats econòmiques
 • Impost de societats i de la renda personal
 • Pagaments a compte trimestrals i retencions
 • IVA
 • Declaracions informatives i altres obligacions formals
 • Ajornaments del pagament de tributs
 • Sol·licitud de certificacions tributàries
 • Atenció de notificacions i gestió de reclamacions i recursos
 • Successions i transmissions patrimonials
 • Valoracions d’immobles
 • Impostos municipals
 • Assessorament fiscal

Comptable

 • Tenidoria i legalització de llibres
 • Presentació dels CCAA al Registre Mercantil i a la Generalitat
 • Comptabilització sectorial del PGC
 • Assessorament comptable