Els serveis que s’ofereixen en el Centre de Serveis que tenim a l’edifici de plaça de la Vila, 3 de Vilanova i la Geltrú es caracteritzen per la seva transversalitat. Per això, l’assessorament jurídic que ofereix Vidal Piqué i Associats, SCCL és un servei directament relacionat amb els altres departaments de l’empresa i de Finques Montané 1943, SLP.

Els serveis jurídics i la defensa lletrada que oferim també es poden contractar de manera separada. En destaquem les següents especialitats:

 

En relació al Dret Processal, Civil i Mercantil

Oferim assessorament integral i defensa jurídica en processos civils i mercantils tals com processos successoris i de família,  processos de separació i divorci de matrimonis, parelles de fet, divisió de cosa comuna, conflictes societaris i contractuals. També en procediments que facin referència a responsabilitats contractuals, extracontractuals i dret de danys.

Des del vessant d’assessoria d’empresa també realitzem la gestió dels impagats que pugui tenir qualsevol empresa o professional i la reclamació judicial de la mateixa.

Intervenim en la negociació i/o en  la redacció de contractes i pactes civils o mercantils entre particulars o entre administracions i particulars.

 

Dret laboral

En assumptes de relacions laborals, com ho poden ser acomiadaments i resolucions contractuals, modificacions contractuals o de conveni, assessorem de manera integral i oferim l’assistència lletrada tant per al procediment administratiu previ com per al procediment judicial.

 

Dret Immobiliari i Urbanístic

Realitzem l’assessorament i la defensa lletrada en qüestions què puguin sorgir en matèries en que l’objecte siguin béns immobles com solars, terrenys, locals, habitatges… i en assumptes relacionats amb els mateixos com arrendaments, compravendes, usdefruits, permutes, drets de superfície, hipoteques, concessions, servituds i immissions entre d’altres.

També oferim l’assessorament legal en consultes referents a la Propietat Horitzontal i la direcció lletrada en processos en què les Comunitats de Propietaris siguin part, així com els de reclamació de les quotes comunitàries impagades per propietaris.