L’assessorem en totes les matèries que es derivin de les relacions laborals, a través d’un equip competent que va incorporant constantment la nova normativa per oferir un tractament actual, professional i proper.

Els serveis que prestem des del nostre servei d’Assessoria Laboral són:

Seguretat Social

 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
 • Comunicació d’obertura de centre de treball.
 • Afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors.
 • Confecció i enviament dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).
 • Estudi del correcte enquadrament a la Seguretat Social de socis, administradors i familiars col·laboradors de l’empresa.
 • Tramitació d’ajornaments de quotes, recursos per reclamació de deutes, liquidacions complementàries, devolució de saldos creditors.
 • Elaboració de contractes de treball, segons els avantatges i bonificacions vigents en cada moment.
 • Tramitació al sistema “Red” de comunicats de baixa mèdica, confirmació i alta (IT).
 • Notificació d’accidents de treball.
 • Tramitacions de baixes per maternitat, pensions d’incapacitat permanent, jubilacions.

 

Contractes

 • Preparació i redacció dels contractes segons les característiques del lloc a cobrir, les necessitats de l’empresa, les circumstàncies personals del treballador, la tipologia de contractes disponibles i les bonificacions existents.
 • Modificació dels contractes de treball (transformació de temporals en indefinits, pròrrogues).
 • Notificació via “Contrat@” dels contractes així com registre a l’Oficina de Treball (OTG).
 • Suspensió de la relació laboral per permisos llicències dels treballadors.

 

Nòmines

 • Confecció mensual dels fulls de salari.
 • Implementació de variables, complements, incentius, plusos.
 • Liquidació d’endarreriments per revisió de Conveni.
 • Regularització periòdica de les retencions segons retribució i normativa fiscal.
 • Preparació de liquidacions i quitances.

 

Acomiadaments

 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals de cada cas.
 • Preparació de cartes per cada tipus d’acomiadament: disciplinari, objectiu.

 

Assistència laboral

 • Assistència tècnica en les Inspeccions de Treball.
 • Conciliacions al CMAC.
 • Judicis al Jutjat Social.
 • Preparació i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Sol·licitud a ICAM de revisió dels treballadors en situació d’IT.
 • Legalització llibre de visites.