En relació al Dret Processal, Civil i Mercantil

Oferim assessorament integral i defensa jurídica en processos civils i mercantils com ara processos successoris i de família, processos de separació i divorci de matrimonis, parelles de fet, divisió de cosa comuna, conflictes societaris i contractuals. També en procediments que facin referència a responsabilitats contractuals, extracontractuals i dret de danys.
Des del vessant d’assessoria d’empresa també realitzem la gestió dels impagats que pugui tenir qualsevol empresa o professional i la reclamació judicial de la mateixa.
Intervenim en la negociació i / o en la redacció de contractes i pactes civils o mercantils entre particulars o entre administracions i particulars.

Dret Laboral

En assumptes de relacions laborals, com ho poden ser acomiadaments i resolucions contractuals, modificacions contractuals o de conveni, assessorem de manera integral i oferim l’assistència lletrada tant per al procediment administratiu previ com per al procediment judicial.

Dret Immobiliari i Urbanístic

Realitzem l’assessorament i la defensa lletrada en qüestions que puguin sorgir en matèries en què l’objecte siguin béns immobles com solars, terrenys, locals, habitatges … i en assumptes relacionats amb els mateixos com arrendaments, compravendes, usdefruits, permutes, drets de superfície, hipoteques, concessions, servituds i immissions entre d’altres.

També oferim l’assessorament legal a consultes referents a la Propietat Horitzontal i la direcció lletrada en processos en què les Comunitats de Propietaris siguin part, així com els de reclamació de les quotes comunitàries impagades per propietaris.